Affiliated to Krav Maga Alliance
RTGB BOA’s

Safety and Selfdefense gaat zijn diensten uitbreiden met opleidingen voor
Buitengewoon Opsporings Ambtenaren (BOA)

Inhoud cursus
afbeelding 1 Voorbereiden op de toets:
 • Geweldbeheersing (Theorie)
 • AZV: Aanhouding en Zelf Verdediging (Praktijk)
  Zie hiervoor het schema aan het eind van de pagina.
 • Cursus duur 4 dagen van 2 dagdelen (incl. Proeftoets):
  ‘s-ochtends 09.00−12.15 uur + ‘s-middags 13.00−16.15 uur
 • Laatste dagdeel Proeftoets GB en AZV
 • De kosten per cursist bedragen Ä795,00
  (excl. BTW en excl. reis- en verblijfkosten)
 • Informatie via: 06-20262193 of het contactformulier
 • Cursusduur en tijden kunnen in overleg worden aangepast

Programma
De cursus wordt gegeven in 4 weken en 1 dag per week. De opzet is in het ochtendgedeelte behandelen we theorie en in het middaggedeelte worden de AZ vaardigheden getraind. Tevens zullen er studieopdrachten worden opgegeven. De examens worden door examinatoren van het examenbureau afgenomen.

Waarom BOA
De Buitengewoon opsporingsambtenaren moeten voldoen aan het gestelde in het onderstaande artikel 8 van de Politiewet 2012. Zij moeten voldoen aan de eisen die zijn vastgesteld in de Regeling Toetsing Geweldsbeheersing Buitengewoon opsporingsambtenaar 2005.

Artikel 8 Politiewet 2012

 1. Een ambtenaar van politie die is aangesteld voor de uitvoering van de politietaak, is bevoegd tot het vorderen van inzage van een identiteitsbewijs als bedoeld in artikel 1 van de Wet op de identificatieplicht van personen, voor zover dat redelijkerwijs noodzakelijk is voor de uitvoering van de politietaak.
 2. Gelijke bevoegdheid komt toe aan een buitengewoon opsporingsambtenaar als bedoeld in artikel 142, eerste lid, van het Wetboek van Strafvordering, voor zover dat redelijkerwijs noodzakelijk is voor de uitoefening van zijn taak.
 3. Gelijke bevoegdheid komt toe aan de militair van de Koninklijke marechaussee, voor zover dat redelijkerwijs noodzakelijk is voor de uitvoering van zijn politietaak, bedoeld in artikel 4, eerste lid, en aan de militair van de Koninklijke marechaussee of van enig ander onderdeel van de krijgsmacht die op grond van deze wet bijstand verleent aan de politie.

Doel van de cursus
Voor BOA’s die de bevoegdheid hebben gekregen behorende bij het domein wat hen is rechtens toegekend, te trainen in het juist toepassen van de GB en de AZV die behoort bij de geweldsbeheersing. Bij geweld en agressie de aangeleerde technieken toe te passen op een proportionele en subsidiaire wijze. Ofwel het juiste middel op een juiste wijze toepassen. De Boa wordt voor het examen opgeleid. Daarmee wordt een nog professionelere beroepshouding ontwikkeld. Dat houdt in training voor het gebruik van handboeien, wapenstok en pepperspray, maar ook de fouillering van een verdachte komt aan bod.

Examengeld
Voor de toetsing van het examenbureau wordt per cursist de volgende bedragen apart in rekening gebracht:
Toets GB EUR 70,00
Toets AZ EUR 120,00
Bij combinatie van de toets GB en AZV geldt een ander tarief, nl. 148,00 Euro, bij deelname van min 12 personen. Bedragen zijn onder voorbehoud van wijzigingen.

De complete AZV toets bestaat uit 18 verschillende technieken. Voordat de BOA de geweldsmiddelen rechtens wordt toegekend en door hem/haar mogen worden aangewend, dient hij/zij daarin geoefend te zijn. Het geoefend zijn houdt in: Geslaagd voor beide toetsen hierboven genoemd. Deze toetsen moeten elk jaar opnieuw met goed gevolg worden afgelegd.

Uitleg buitengewoon opsporingsambtenaar
Buitengewone opsporingsambtenaren (boa’s) helpen mee bij de bewaking van de lokale orde en veiligheid. Bijvoorbeeld door onderzoek te doen naar mogelijke strafbare feiten, burgers op hun gedrag aan te spreken, verdachten aan te houden en boetes uit te schrijven. De boa’s zijn werkzaam binnen verschillende werkterreinen (domeinen).

Aantal boa’s
In Nederland werken ongeveer 25.000 boa’s bij 1.100 verschillende instanties. Van gemeenten tot inspectiediensten en organisaties, zoals de Nederlandse Spoorwegen, Staatsbosbeheer en Natuurmonumenten.

Bevoegdheden
Voorheen waren er ongeveer 115 verschillende soorten boa’s met uiteenlopende opsporingsbevoegdheden, politiebevoegdheden (zoals gebruik van geweld en veiligheidsfouillering) en geweldsmiddelen (zoals handboeien of pepperspray). Om meer eenheid te creŽren en beter toezicht te kunnen houden op het functioneren van de boa’s zijn de functies sinds 1 april 2010 ondergebracht in werkterreinen (domeinen). Er zijn 6 domeinen. Per domein gelden specifieke opleidingseisen. De domeinen bevatten maximale opsporingspakketten. Formeel kunnen boa’s over alle opsporingsbevoegdheden van het betreffende domein beschikken. Maar, de bevoegdheden moeten altijd gekoppeld zijn aan de taken die boa’s uitvoeren.

Overgang naar domeinen
Tussen 1 april 2010 en 1 april 2011 worden alle akten van opsporingsbevoegdheid (individuele bevoegdheden en categoriale besluiten) gewijzigd of vervangen. Dit gebeurt in fasen. In de Circulaire BOA staat welke BOA-functie in welke fase wordt omgezet. Tot die tijd blijven de afgegeven akten gebaseerd op de circulaire functielijst buitengewoon opsporingsambtenaar geldig. Het is echter niet langer mogelijk om een nieuwe aanvraag op basis van deze functielijst te doen.

Werken in meerdere domeinen
Een BOA kan maximaal over 2 verschillende opsporingsakten beschikken, bijvoorbeeld een akte van beŽdiging voor het domein openbare ruimte en het domein milieu en welzijn. Dit is alleen toegestaan als de BOA bij 2 verschillende BOA-werkgevers in dienst is en voldoet aan de bekwaamheidseisen van 2 verschillende domeinen. Hierdoor is het mogelijk dat een parkeercontroleur in dienst van een gemeente bijvoorbeeld ook BOA milieu en welzijn is voor een landgoedeigenaar.

Landelijke bevoegdheid
Sinds 1 april 2010 zijn boa’s landelijk opsporingsbevoegd. In overleg met de lokale driehoek (officier van justitie, burgemeester van de betreffende gemeente en de lokale politiechef) mogen zij buiten hun eigen gebied optreden. Hierdoor is het veel eenvoudiger om samen te werken. Wel moeten de samenwerkende partijen hun samenwerking schriftelijk vastleggen in een samenwerkingsconvenant. Een voorbeeld van een dergelijke overeenkomst staat in de Circulaire BOA.

Politiebevoegdheden en geweldsmiddelen
BOA’S moeten tijdens de uitoefening van hun functie effectief kunnen optreden tegen geweld en agressie. Hiervoor kunnen sommige boa’s beschikken over politiebevoegdheden (zoals preventief fouilleren) en geweldsmiddelen (zoals handboeien, pepperspray of een wapenstok). De bevoegdheden verschillen per domein.

Overzicht bevoegdheden en middelen
Een volledig overzicht van de politiebevoegdheden en geweldsmiddelen waarover BOA’S kunnen beschikken, staat in de Circulaire BOA.

Vereisten voor toekenning
Dienst Justis, de screeningsautoriteit van het ministerie van Justitie, kent alleen politiebevoegdheden en geweldsmiddelen toe als de noodzaak hiervoor is aangetoond. Bovendien moeten boa’s voldoen aan de bekwaamheidseisen uit de Regeling Toetsing Geweldbeheersing BOA.

Voor boa’s geldt de volgende wet- en regelgeving:

Bron: Website De Rijksoverheid.Voor Nederland www.rijksoverheid.nlToets RTGB

Politiebevoegdheden en Geweldsmiddelen Toets Geweldsbeheersing (GB) Toets Aanhouding en Zelfverdediging(AZV) Toets Schietvaardigheid Pistool (SVP)
Art.8 lid 1 Politiewet 1993 GB BOA 1 AZV BOA 1
Art.8 lid 1 en 3 Politiewet 1993 GB BOA 2 AZV BOA 2
Art.8 lid 1 en 3 Politiewet 1993 en handboeien GB BOA 3 AZV BOA 3
Art.8 lid 1 en 3 Politiewet 1993, Handboeien en wapenstok GB BOA 4 AZV BOA 4
Art.8 lid 1 en 3 Politiewet 1993, Handboeien, wapenstok en pepperspray GB BOA 5 AZV BOA 5
Art.8 lid 1 en 3 Politiewet 1993, Handboeien, wapenstok, pepperspray en vuurwapen* GB BOA 6 AZV BOA 5 SVP BOA*
* Niet van toepassing, wordt niet door S&S verzorgd.


Toets GB

BOA Aantal Vragen Cesuur Tijd
Art.8 lid 1 Politiewet 1993 10 8 30 min.
Art.8 lid 1 en 3 Politiewet 1993 10 8 30 min.
Art.8 lid 1 en 3 Politiewet 1993 en handboeien 10 8 30 min.
Art.8 lid 1 en 3 Politiewet 1993, Handboeien en wapenstok 10 8 30 min.
Art.8 lid 1 en 3 Politiewet 1993, Handboeien, wapenstok en pepperspray 20 15 45 min.
Art.8 lid 1 en 3 Politiewet 1993, Handboeien, wapenstok, pepperspray en vuurwapen* 20 15 45 min.
* Niet van toepassing, wordt niet door S&S verzorgd.


AZV

Vaardigheid en Techniek Boa 1 ex.art.8 lid 1 PW Boa 2 ex.art.8 lid 1 +3 PW Boa 3 ex.art.8 lid 1 +3 PW +handboeien Boa 4 ex.art.8 lid 1 +3 PW +handboeien +Wapenstok Boa 5 ex.art.8 lid 1 +3 PW +Handboeien +Wapenstok +Pepperspray
01 Alerte Houding X X X X X
02 Gevechtshouding X X X X X
03 Stoottechnieken X X X X X
04 Traptechnieken/td> X X X X X
05 Weren-ontwijken-blokkeren X X X X X
06 Come Along X X X X X
07 Ude Garami X X X X X
08 Bokkenpoot X X X X X
09 De Haak X X X X X
10 Vert-Hor meth.handboeien X X X
11 Handboeien Non - cooperatieve opponent X X X
12 Duo procedure handboeien X X X
13 Stoottechn. met korte wapenstok X X
14 Slag met de korte wapenstok X X
15 Hak met de korte wapenstok X X
16 Verdeging met de korte wapenstok X X
17 Fouilleren X X X X X
18 Gebruik Pepperspray X
 

afbeelding 1

Get in shape, go home safe!
© 2014 Safety and Selfdefense Nederland. All rights reserved. BTW nr. NL071809181B01 - Kvk Rotterdam 51142260
Website: Ed Zandboer − Background image created by www.premiumpixels.com